PRIVACY VERKLARING PHILIPS | STIELS | GIELKENS,

SCHULDBEMIDDELING MKB.

 

Philips | Stiels | Gielkens,  Schuldbemiddeling MKB), gevestigd Thermiekstraat 31, 6361 HB Nuth, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

info@philipsstiels.nl
Thermiekstraat 31

6361 HB Nuth
Telefoon +31 45 5778310

H.J. Stiels is de Functionaris Gegevensbescherming van Philips | Stiels | Gielkens.

Hij is te bereiken via: hstiels@philipsstiels.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken.

Philips | Stiels | Gielkens verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Naam, adres, woonplaats, land (Privé en zakelijk)

- Rechtsvorm en datum vestiging
- Geboortedatum en geboorteplaats
- Geslacht
- Burgerlijke staat
- Telefoonnummer(s)
- Emailadres(sen)
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Philips | Stiels | Gielkens verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- BSN-nummer
- Inkomens/Uitgaven- en vermogensgegevens

- Gegevens schuldeisers

- BKR-gegevens

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Philips | Stiels | Gielkens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het opstellen van sanerings/regelings/ budgetplannen
- Het maken van betalingsafspraken met uw schuldeisers

- Informatie-uitwisseling met gemeenten in geval van Bbz-trajecten

- Informatie-uitwisseling met Rechtbanken in geval van WSNP/

 Dwangakkoord/   Beschermingsbewind

 

Geautomatiseerde besluitvorming.

Philips | Stiels | Gielkens neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of - systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Philips | Stiels | Gielkens) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.

De persoonsgegevens van u worden bewaard zolang u klant bent van Philips | Stiels | Gielkens. Zodra uw relatie met Philips | Stiels | Gielkens is beëindigd, bewaren wij uw gegevens conform de voorgeschreven wettelijke termijnen.

 

Delen van persoonsgegevens met derden.

Uw persoonsgegevens worden in geval van Bbz-trajecten uitgewisseld met de gemeente en door hen ingeschakelde externe adviseurs. In gevallen van WSNP/Dwangakkoord/ Beschermingsbewind worden gegevens met met de Rechtbank uitgewisseld.

In geval van betalingsafspraken met schuldeisers worden gegevens met betreffende schuldeisers uitgewisseld.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Philips | Stiels | Gielkens gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Philips | Stiels | Gielkens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@philipsstiels.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Klachten.

Philips | Stiels | Gielkens wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.

Philips | Stiels | Gielkens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via  info@philipsstiels.nl

 

Bewaartermijn.

Philips | Stiels | Gielkens bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De hiervoor vermeldde Algemene en Bijzondere gegevens vallen onder de fiscale regelgeving zodat wij die gegevens minimaal 7 jaar bewaren, ook nadat uw relatie met Philips | Stiels | Gielkens is beëindigd.

 

Derden.

Philips | Stiels | Gielkens verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Philips | Stiels | Gielkens blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Thermiekstraat 31

6361 HB Nuth

T 045 577 83 10

E info@philipsstiels.nl

Contactformulier